Huishoudelijk Reglement

van de Biologenvereniging Wageningen ‘Biologica’,

gevestigd te Wageningen.

 

d.d. maart 2020

 

 

Algemene Bepaling

 

 1. Dit is het huishoudelijk reglement, hierin staan de interne verenigingsregels voor zover die nog niet in de statuten of de wet bepaald zijn. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de wettige besluiten van de algemene ledenvergadering.

 

Hoofdstuk 1: De leden

 

Contributie

 1. Gewone leden betalen €9,00 contributie per jaar, begunstigers €12,00 en ereleden niets.

 

Adresgegevens

 1. Leden zijn er zelf voor verantwoordelijk dat zij bij het bestuur hun actuele contactgegevens doorgeven.

 

Ereleden

 1. Ereleden kunnen ook benoemd worden als zij niet aan alle voorwaarden voldoen die de statuten aan een gewoon lidmaatschap stellen. Ereleden worden verder beschreven in artikel 4 lid 3 van de statuten.

 

Materiaalgebruik

 1. Leden mogen gebruik maken van door de vereniging aangeschafte materialen, mits zij hiervoor toestemming hebben van het bestuur en, indien van toepassing, de uitgiftelijst hebben ingevuld. Geleende materialen dienen in dezelfde staat weer terug gebracht te worden. Indien dit niet het geval is, dan dient dit gemeld te worden bij het bestuur. Het bestuur bepaalt eventuele gevolgen en zorgt voor eventuele vervanging van het materiaal.

 

Aansprakelijkheid

 1. De vereniging en haar bestuur zijn niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit onzorgvuldig en onrechtmatig handelen van de leden. Eventuele schade komt voor rekening van de veroorzaker zelf. Of er sprake is van onzorgvuldig handelen zal worden beoordeeld door het bestuur waarbij zij zich baseert op de wettelijke regeling daarvoor in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Afstuderen

 1. Leden die afstuderen en aanwezig zijn bij een bachelor- dan wel master-uitreiking krijgen bij hun afstuderen een presentje van de vereniging en indien van toepassing een oorkonde, met de handtekeningen van het bestuur en een overzicht van de door hen gedane commissies en besturen. Als leden afstuderen blijven ze lid van de vereniging, tenzij ze zelf hun lidmaatschap opzeggen. Leden die niet deelnemen aan een van de bovengenoemde uitreikingen dienen zelf contact op te nemen met het bestuur om alsnog een oorkonde te ontvangen.

 

Hoofdstuk 2: Het bestuur

 

Algemeen

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurstaken zoals die in de statuten en hieronder in artikel 9 tot en met 27 beschreven worden.
 2. Het bestuur zet zich in om de doelen van de vereniging, zoals die beschreven staan in de statuten, te realiseren.
 3. Het bestuur coördineert, stimuleert en initieert het organiseren van activiteiten voor en/of door de leden.
 4. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden en goederen van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement.
  1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de vereniging.
  2. Het bestuur ondertekent en archiveert alle contracten die betrekking hebben op de vereniging en op activiteiten die zijn georganiseerd door de vereniging.
  3. Het bestuur is gerechtigd leden schriftelijk toestemming te verlenen tot het tekenen van contracten uit naam van de vereniging. Toestemming dient aangevraagd te worden bij het bestuur, zo tijdig dat het eerst op een bestuursvergadering besproken kan worden.
 5. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opsturen van de notulen van bestuursvergadering, indien deze worden opgevraagd door leden. De notulen moeten, uiterlijk tien werkdagen nadat deze opgevraagd zijn, worden opgestuurd naar de leden die de notulen opgevraagd hebben. Er kunnen alleen notulen worden opgevraagd van een bestuursvergadering die al heeft plaatsgevonden.
 6. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor het bijhouden van de handleiding van zijn of haar functie. Deze handleiding dient actueel te zijn voor de overdracht naar een opvolger, en dient een maand voor de functieoverdracht compleet te zijn. Ook wordt een bestuurslid geacht een (digitaal) archief bij te houden van zijn/haar uitgevoerde werkzaamheden, ook dit dient actueel en een maand voor de functieoverdracht compleet te zijn. In het halfjaarverslag dient een bestuurslid zijn/haar functioneren te verantwoorden.
  1. Het bestuur bestaat uit maximaal zeven leden. De volgende functies zijn beschikbaar: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Commissaris Commissies, Commissaris Studie, Commissaris Extern en Commissaris PR.
  2. Als er geen bestuur van zeven personen gevormd kan worden, dan worden de taken herverdeeld. Dat kan gedaan worden aan de hand van het Plan van uitval.
 7. Indien een bestuurslid uit zijn/haar functie wordt ontheven, in overeenstemming met artikel 13 lid 3d van de statuten, zijn de gevolgen als volgt: het bestuurslid hoeft zijn/haar taken niet meer af te ronden, maar dient deze wel volledig over te dragen. Wanneer dit niet gebeurt, mag er gehandeld worden volgens artikel 6 lid 1b van de statuten. De algemene ledenvergadering besluit vervolgens of het bestuurslid in kwestie wel of geen oorkonde krijgt waarop staat vermeld dat hij/zij heeft deelgenomen aan een bestuur van B.V.W. ‘Biologica’. Dit besluit wordt vastgelegd in de ledenbestanden.

 

De Voorzitter

 1. Naast hetgeen bepaald in de statuten, omvatten de werkzaamheden van de Voorzitter:
  1. het leiden van de bestuursvergaderingen;
  2. het coördineren van de werkzaamheden van het bestuur;
  3. het houden van toezicht op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement;
  4. het samen met de Secretaris onderhouden van de contacten die niet door een andere functionaris onderhouden worden;
  5. het sturen van een afgevaardigde naar het StuVOWa (Studievereniging Voorzitters Overleg Wageningen);
  6. het verwerken van door de algemene ledenvergadering besloten wijzigingen van het huishoudelijk reglement;
  7. het bijhouden van een (digitale) bestuursmap met daarin een kopie van de statuten, het huishoudelijk reglement, alle relevante draaiboeken, een overzicht van de jaarlijkse activiteiten en een lange-termijnlijst. Deze lijst bevat afspraken en aandachtspunten voor de lange termijn;
  8. het bijeenroepen van ledenvergaderingen;
  9. het coördineren van het opstellen en presenteren van het (half)jaarverslag op de ledenvergadering waarin een bestuurswissel plaatsvindt;
  10. De Voorzitter wijst aan het begin van zijn termijn een vicevoorzitter aan. Deze neemt de taak van de Voorzitter over als deze uitvalt. De oorspronkelijke functionaristaken van de vicevoorzitter kunnen worden overgenomen met behulp van het Plan van uitval.

 

 1. Tevens wordt de Voorzitter bij instemming automatisch aangesteld tot vicepenningmeester. De werkzaamheden van de vicepenningmeester omvatten:
  1. het overzicht bewaren van de werkzaamheden van de Penningmeester, onder andere door regelmatig een overleg te houden met de Penningmeester;
  2. het op de hoogte zijn van de werkwijze van de Penningmeester;
  3. indien nodig het overnemen van alle werkzaamheden van de Penningmeester;
  4. het aanwezig zijn bij de kluiscontroles.

 

De Secretaris

 1. De werkzaamheden van de Secretaris omvatten:
 2. het opstellen van de notulen van elke bestuursvergadering;
 3. het opstellen van de notulen van elke algemene ledenvergadering;
 1. het houden van overzicht op alle inkomende en uitgaande correspondentie; het bewaren van een afschrift of aantekening van alle relevante post en het archiveren van alle e-mailcorrespondentie. De correspondentie toewijzen aan het bestuurslid waartoe deze behoort en het voeren van correspondentie die niet van een ander bestuurslid is;
 1. het bijhouden van het verenigingsarchief;
 1. het samen met de Voorzitter onderhouden van contacten die niet door andere functionarissen onderhouden worden;
 2. het bijhouden van de ledendatabase en het handhaven van het leden- en niet-ledenbeleid volgens artikel 4 lid 1 en artikel 5 lid 2 van de statuten;
 3. het verzenden en bijhouden van een nieuwsbrief voor de leden;
 4. het beheren van de verenigingsFacebookpagina en het aanmaken van Facebook-evenementen.

 

De Penningmeester

 1. De werkzaamheden van de Penningmeester omvatten:
  1. het bijhouden van de financiën van de vereniging;
  2. het sturen van een financieel (half)jaaroverzicht van het afgelopen (half)jaar aan elk lid, wat minstens vijf dagen voor de (half)jaarvergadering gebeurt, en het afleggen van rekening en verantwoording van zijn beheer in deze vergadering;
  3. het jaarlijks maken van een verenigingsbalans;
  4. het jaarlijks maken van een begroting voor het aankomende verenigingsjaar en deze minimaal vijf dagen voor de jaarvergadering naar alle leden te sturen;
  5. het ondersteunen en controleren van de taken van de commissiepenningmeesters.
  6. het indienen van subsidieaanvragen bij en contact onderhouden met de CAS (Commissie Activiteiten Support);
  7. het organiseren van de CoPeVoVe (Commissiepenningmeestervoorzitters-vergadering) in samenwerking met de Commissaris Commissies;
 2. Uitgaven gedaan door de Penningmeester, die niet in de begroting zijn opgenomen en de tweehonderdvijftig euro te boven gaan, moeten indien mogelijk eerst door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd, anders moeten ze op de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden verantwoord. Dit geldt ook voor commissies, tenzij dit wordt gecompenseerd door niet begrote inkomsten van de betreffende commissie. Gebeurt dit niet, dan is de Penningmeester verantwoordelijk; gebeurt het met medeweten van het bestuur, dan is het bestuur verantwoordelijk.
 3. De Penningmeester kan pas worden uitgestemd als de kascontrolecommissie zijn beheer akkoord heeft bevonden.

 

De Commissaris Commissies

 1. De werkzaamheden van de Commissaris Commissies omvatten:
  1. het onderhouden van contacten met alle commissies en toezien op het functioneren van de commissies;
  2. het bijhouden van de commissieledenlijsten;
  3. het bijhouden van de activiteitenagenda met alle relevante activiteiten;
  4. het organiseren en voorzitten van de CoPeVoVe in samenwerking met de Penningmeester;
  5. het toezien op voldoende en correcte promotie van commissie-activiteiten;
  6. het zorg dragen voor de communicatie van het bestuur richting de commissies en erop toezien dat de betreffende commissies zich houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement;
  7. het toezicht houden op de inhoud van het commissiegerelateerde deel van de verenigingswebsite;
  8. het monitoren van commissiestukjes op de verenigingswebsite;
  9. het toezicht houden op het bijhouden en verstrekken van de commissiehandleidingen, met daarin alle voor commissies relevante regels en informatie;
  10. het verantwoordelijk zijn voor de promotie van de Commissie Interesse Enquête en het verwerken van de reacties hierop;
  11. het bijhouden van de CommissieDropbox.;
  12. het verzorgen van de commissiebedankjes. De richtlijn hiervoor is bij vaste commissies om de twee jaar en bij bijzondere commissies nadat hun laatste activiteit is geweest;
  13. het bijhouden van het eerstejaarsboekje ‘Van Rups tot Vlinder’ in samenwerking met de Commissaris Studie.

 

De Commissaris Studie

 1. De werkzaamheden van de Commissaris Studie omvatten:
  1. het onderhouden van contacten met het opleidingsteam, de ‘Board of Education’ (onderwijsinstituut) en de ‘Student Council’;
  2. het aanwezig zijn bij voorbesprekingen en vergaderingen van de opleidingscommissie van de bacheloropleiding Biologie en de masteropleiding Biology (OpCie), en mee vergaderen met de onderwijscommissie (OnderCie), EducaCie en het Landelijk Overleg Biologiestudenten (LOBS);
  3. het voorzitten en coördineren van het StuCom (studiecommissarissenoverleg);
  4. het op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de studie;
  5. het dragen van de verantwoordelijkheid voor de studiepagina in de Missing Link en het studienieuws op de verenigingswebsite;
  6. het bijhouden van het eerstejaarsboekje ‘Van Rups tot Vlinder’ in samenwerking met de Commissaris Commissies.

 

De Commissaris Extern

 1. De werkzaamheden van de Commissaris Extern omvatten:
  1. het onderhouden van contacten met de huidige sponsoren;
  2. het actief zoeken naar nieuwe sponsoren en het proberen te verlengen van huidige sponsorcontracten;
  3. het toezicht houden op het nakomen van de sponsorcontracten;
  4. het bijhouden van een bestand met daarin overzichten van alle aangeschreven sponsoren en van alle afgelopen en huidige sponsorcontracten;
  5. het assisteren van commissies bij het zoeken naar sponsoren, volgens het Commissiesponsoringsplan;
  6. het ondertekenen van alle sponsorcontracten, met inachtneming van de statuten;
  7. het voorzitten van de SponsCie.

 

De Commissaris PR

 1. De werkzaamheden van de Commissaris PR omvatten:
  1. de algemene promotie van de vereniging;
  2. het promoten van de vereniging onder de huidige en aankomende eerstejaars biologen middels het toezicht houden op en eindverantwoordelijke zijn voor de introductieperiode en de introductieperiodecommissie;
  3. het eindverantwoordelijk zijn voor de organisatie van meeloopdagen door de meeloopdagencommissie;
  4. het regelen van relatiegeschenken;
  5. het zorg dragen voor de presentatie van de vereniging op open dagen, voorlichtingsdagen en soortgelijke evenementen
  6. het organiseren en bijwonen van de BSc- en MSc-uitreikingen;
  7. het schrijven van teksten voor almanakken, de verenigingswebsite en verenigingsbladen anders dan de Missing Link;
  8. het bijhouden van de stage-, PhD-, en thesisplekken en vacatures op verenigingswebsite en de B.V.W. ‘Biologica’ LinkedIn;
  9. het eindverantwoordelijk zijn voor de verenigingswebsite en de B.V.W. ‘Biologica’ LinkedIn, onder andere door lid te zijn van de ScriptCie.

Hoofdstuk 3: De algemene ledenvergaderingen

 1. Gedurende het studiejaar worden tenminste vier algemene ledenvergaderingen gehouden, waarvan één de jaarvergadering betreft en één de halfjaarvergadering.
 2. De jaarvergadering zal worden gehouden uiterlijk één maand na afloop van het verenigingsjaar, terwijl de halfjaarvergadering in de regel een half jaar later zal plaatsvinden.
 3. De Secretaris zorgt ervoor dat het presentieboek op de algemene ledenvergadering aanwezig is en door alle aanwezige leden getekend wordt.
 4. Alleen leden die het presentieboek getekend hebben mogen aan stemmingen deelnemen.
 5. Stemmingen in de algemene ledenvergaderingen vinden plaats zoals in artikel 23 van de statuten wordt beschreven.
 6. Ieder stemgerechtigd lid kan schriftelijk een motie indienen. Wanneer deze motie betrekking heeft op een van de agendapunten dient deze motie bij de behandeling van dit agendapunt in behandeling genomen te worden. Wanneer deze motie geen betrekking heeft op een van de agendapunten, dan bepaalt de algemene ledenvergadering wanneer deze in behandeling wordt genomen.
 7. Ieder stemgerechtigd lid kan per algemene ledenvergadering door één ander stemgerechtigd lid gemachtigd worden tot het uitbrengen van zijn/haar stem.
 8. Ieder stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen van zijn/haar stem door dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur voor aanvang van of tijdens de algemene ledenvergadering.

 

Hoofdstuk 4: De commissies

Algemeen

 1. De vereniging kent vaste en bijzondere commissies. Vaste commissies zijn commissies die het bestuur en de algemene ledenvergadering permanent bijstaan in de uitoefening van hun taken. Bijzondere commissies zijn commissies die het bestuur en de ledenvergadering tijdelijk bijstaan in de uitoefening van hun taken.
 2. De bijzondere commissies worden tijdelijk door het bestuur benoemd in een bestuursvergadering en definitief door de algemene ledenvergadering.
 3. Bij vaste commissies draagt de zittende commissie nieuwe leden voor aan het bestuur.
 4. De taak van een commissie staat vast in het huishoudelijk reglement.
 5. Een commissie bestaat uit ten minste drie personen. De functies voorzitter, secretaris en penningmeester moeten bekleed zijn.
 6. De commissie is op de hoogte van de inhoud van de commissiehandleiding en houdt zich aan deze regels en voorschriften.
 7. De commissie legt verantwoording af aan het bestuur en houdt het bestuur voortdurend op de hoogte van de stand van zaken.
 8. Elke commissie is verplicht tot het bijhouden van een archief, onder andere een digitale versie in de CommissieDropbox.
 9. Elke commissievoorzitter en commissiepenningmeester is verplicht om de CoPeVoVe bij te wonen.
 10. Wanneer een commissielid zijn taken verwaarloost, heeft het bestuur het recht om deze persoon van functie te laten wisselen binnen de commissie, uit de commissie te zetten of een verbod van een nog nader te bepalen tijd op te leggen waarin dit lid niet meer mag deelnemen aan commissiewerk
 11. Het voordragen van ideeën voor het oprichten van nieuwe commissies dient te gebeuren tijdens een algemene ledenvergadering. Op basis van de aard van de commissie, plezier- en/of studie-gerelateerd, kan er worden besloten of zij ingestemd kan worden.  Hierbij wordt bepaald of de commissie één proefjaar zonder budget moet draaien en haar eerste activiteiten met andere commissies moet organiseren, of dat zij gelijk tot de commissies mag behoren. Verder gelden voor deze commissie dezelfde regels als voor de andere commissies van de vereniging. Dit hele proces kan over één of meerdere algemene ledenvergaderingen plaatsvinden.

 

Commissiefinanciën

 1. Bij een bruto uitgave van meer dan €300,00 voor een activiteit, moet de betreffende commissie minstens drie weken van tevoren een begroting aanleveren aan het bestuur. Deze begroting wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering  Als deze begroting wordt goedgekeurd door het bestuur, kan de activiteit doorgaan. Als er geen begroting op wordt gestuurd, kan de activiteit niet doorgaan. Uitzonderingen voor deze regel zijn de meeloopdagcommissie en de redactie verenigingsblad.
 2. Bij activiteiten van bijzondere commissies en activiteiten met bruto uitgaven van meer dan €1000,00, moet de begroting op de ALV besproken worden, voorafgaand aan de activiteit. Als deze begroting wordt goedgekeurd door de ALV, kan de activiteit doorgaan. Als er geen begroting op wordt gestuurd voor de ALV, kan de activiteit niet doorgaan.
 3. Als er een CAS-aanvraag voor de activiteit moet worden gemaakt, moet dit negen weken van tevoren gebeuren.
 4. Als een commissiepenningmeester vier weken na de activiteit met een verenigingspas geen bon online heeft gezet, zal de verenigingspenningmeester de commissie herinneren aan het ontbreken van de bon. Hierna heeft de commissiepenningmeester nog één week om de bon te uploaden. Mocht dit nog steeds niet gebeuren, krijgt de commissie een waarschuwing van het bestuur. Als de commissie twee waarschuwingen ontvangt in één financieel jaar, zal de pas afgenomen worden voor dat financieel jaar.
 5. Vaste commissies maken aan het eind van het verenigingsjaar een jaarrekening over het afgelopen jaar en stellen een begroting op voor de besteding van hun budget voor het komende jaar, ter controle door het bestuur.
 6. De commissie zorgt ervoor dat de verenigingspenningmeester binnen een maand na afloop van een activiteit de afrekening hiervan heeft.
 7. Een bijzondere commissie kan pas worden uitgestemd als de kascontrolecommissie de administratie en afrekening heeft goedgekeurd. Deze dient de verenigingspenningmeester binnen anderhalve maand na de activiteit aan de kascontrolecommissie aan te leveren.

 

Vaste commissies

 1. Vaste commissies zijn:
 2. Anaconditie (sportcommissie);
 3. Aves (excursiecommissie);
 4. de BAC (Biologen ActiviteitenCommissie);
 5. de BOA (Biologen Op Avontuur/Biologists Outdoor Association);
 6. Botanica (plantencommissie);
 7. de DikCie (kook- en tapcommissie);
 8. de EducaCie (educatiecommissie);
 9. de FilmCie (filmcommissie);
 10. de FermentaCie (brouwerscommissie);
 11. de Fotosynthese (fotocommissie);
 12. de KasCie (kascontrolecommissie);
 13. de Master’s Committee (mastercommissie);
 14. de MeeCie (meeloopdagcommissie);
 15. de Missing Link (redactie verenigingsblad);
 16. de PromoCie (promotiecommissie);
 17. de ScriptCie (websitecommissie);
 18. het SIB (Socializing Integration Buro/PR-commissie);
 19. de SpelCie (spelcommissie);
 20. de SponsCie (sponsorcomissie).

 

 

 

Anaconditie (sportcommissie)

 1. De Anaconditie organiseert sportieve evenementen en stelt biologenteams samen voor externe competities.

 

Aves (excursiecommissie)

 1. Aves organiseert excursies naar biologiegerelateerde instellingen en bedrijven, aangevuld met een rondleiding of kijkje achter de schermen.


De BAC (Biologen ActiviteitenCommissie)

 1. De BAC organiseert borrels en evenementen, zoals het kerstdiner en de barbecue.

 

De BOA (Biologen Op Avontuur/Biologists Outdoor Association)

 1. De BOA organiseert activiteiten zoals veldbiologische excursies, anatomieavonden en lezingen.

 

Botanica (plantencommissie)

 1. Botanica organiseert plant gerelateerde activiteiten.

 

De DikCie (kook- en tapcommissie)

 1. De DikCie organiseert voedselgerelateerde activiteiten en is tevens inzetbaar als tapcommissie.

 

De EducaCie (educatiecommissie)

 1. De EducaCie is de educatiecommissie, zij houdt zich bezig met het controleren van de kwaliteit van het onderwijs middels vakevaluaties en organiseert carrièregerichte activiteiten zoals de carrière-weken, afstudeer- en stage avonden.

De FermentaCie (brouwerscommissie)

 1. De FermentaCie is de brouwerscommissie. Naast het brouwen van verenigingsbieren organiseert zij ook andere biergerelateerde activiteiten.

De FilmCie (filmcommissie)

 1. De FilmCie bestaat uit eerstejaars biologen en organiseert filmavonden. De FilmCie wordt als enige vaste commissie in- en uitgestemd, omdat er een jaarlijkse wissel van de complete commissiesamenstelling is.

 

De Fotosynthese (fotocommissie)

 1. De Fotosynthese is de fotocommissie. Deze maakt foto’s op verenigingsactiviteiten, maakt deze foto’s voor de leden zichtbaar op de Facebookpagina van de Fotosynthese en geeft leden jaarlijks de mogelijkheid om de foto’s van dat studiejaar op hun eigen USBstick of ander opslagapparaat te zetten.

 

De KasCie (kascontrolecommissie)

 1. De KasCie controleert de verenigingsfinanciën, zoals bepaald in de statuten artikel 18 lid 4, 5 en 6. De commissie bestaat bij voorkeur uit minimaal één lid met boekhoudkundige kennis. Als oud-bestuursleden lid zijn van de commissie mogen zij geen beheer controleren waar zij (gedeeltelijk) voor verantwoordelijk waren.

 

De Master’s Committee (mastercommissie)

 1. De Master’s Committee organiseert activiteiten die relevant zijn voor masterstudenten, met als doel om meer masterstudenten te betrekken bij de vereniging. De commissie bestaat bij voorkeur uit masterstudenten.

 

De MeeCie (meeloopdagcommissie)

 1. De MeeCie organiseert de groepsmeeloopdagen van de studie Biologie, in samenwerking met het bestuur en het opleidingsteam.

 

De Missing Link (redactie verenigingsblad)

 1. De Missing Link is de redactie van het verenigingsblad ‘de Missing Link’, dat minimaal vijf keer per jaar wordt uitgegeven.

 

De PromoCie (promotiecommissie)

 1. De PromoCie zorgt voor het uitbrengen van artikelen met daarop het verenigingslogo en/of andere biologiegerelateerde uitingen ter promotie van de vereniging.

 

De ScriptCie (websitecommissie)

 1. De ScriptCie is de websitecommissie. Zij zorgt ervoor dat de verenigingswebsite goed functioneert en ondersteunt het bestuur door met enige regelmaat de pagina’s op de verenigingswebsite te corrigeren en te vernieuwen waar nodig.

 

Het SIB (Socializing Integration Buro/PR-commissie)

 1. Het SIB en haar kenniseenheid bestaat uit B.V.W. ‘Biologica’ leden met ervaring met en affectie voor het verenigen van Wageningse biologiestudenten. Alle leden van het SIB zijn te allen tijde bereid ervaringen te delen met de leden en het bestuur van B.V.W. ‘Biologica’ in de vorm van posters of advies. Deze ervaringen worden veelal spontaan gedeeld maar het is uiteraard mogelijk om een verzoek hiertoe in te dienen.

 

De SpelCie (spelcommissie)

 1. De SpelCie organiseert spellen voor de leden van de vereniging.

 

De SponsCie (sponsorcommissie)

 1. Het is de taak van de SponsCie om de Commissaris Extern te ondersteunen bij het werven van nieuwe sponsoren.

 

Bijzondere commissies

 1. De bijzondere commissies zijn:
 1. de AlmanakCie (almanakcommissie);
 2. de AlumnidagCie (alumnidagcommissie);
 3. de BEC (buitenlandse-excursiecommissie);
 4. de BIKcie (biologenintroductiekampcommissie);
 5. de DetekCie (alumnicommissie);
 6. de GalaCie (galacommissie);
 7. de IntegraCie (kampcommissie);
 8. de IntrodukCie (introductieperiodecommissie);
 9. de LustrumCie (lustrumcommissie);
 10. de OuderdagCie (ouderdagcommissie);
 11. de StatuutCie (Statuten- en huishoudelijk-reglementherzieningscommissie);
 12. de SymposiumCie (symposiumcommissie);
 13. de WintergraCie (winterkampcommissie).

           

De AlmanakCie (almanakcommissie)

 1. De AlmanakCie wordt, mits financiën en voldoende belangstelling dit toelaten, twee keer in de vijf jaar benoemd.
 2. De taak van de commissie is het samenstellen van de almanak van de vereniging.

 

De AlumnidagCie (alumnidagcommissie)

 1. De taak van de AlumnidagCie is het organiseren van een alumnidag.

 

De BEC (buitenlandse-excursiecommissie)

 1. De BEC wordt, mits er voldoende belangstelling is, om het jaar benoemd.
 2. De taak van de commissie is het organiseren van een meerdaagse buitenlandse excursie met studie-gerelateerde activiteiten.

 

De BIKcie (biologenintroductiekampcommissie)

 1. De BIKcie wordt samengesteld uit biologiestudenten, die bij benoeming bij voorkeur eerstejaars zijn.
 2. De commissie organiseert in de eerste of tweede periode van het collegejaar een eerstejaarsweekend waarop de nieuwe biologiestudenten onderling nader kennis kunnen maken.

 

De DetekCie (alumnicommissie);

 1. De DetekCie achterhaalt de (ontbrekende) gegevens van Alumni.

 

De GalaCie

 1. De GalaCie organiseert, bij voldoende belangstelling vanuit de vereniging, een gala. Dit kan in samenwerking met andere verenigingen.

 

De IntegraCie (kampcommissie)

 1. De IntegraCie wordt, mits er voldoende belangstelling is, om het jaar benoemd.
 2. De taak van de commissie bestaat uit het organiseren van een kamp voor alle leden.

De IntrodukCie (introductieperiodecommissie)

 1. De IntrodukCie wordt elk jaar benoemd.
 2. Zij organiseert in samenwerking met het bestuur de introductieperiode voor de eerstejaars biologen.

 

De LustrumCie (lustrumcommissie)

 1. De LustrumCie wordt eens in de vijf jaar benoemd.
 2. Zij draagt de verantwoordelijkheid over de organisatie van het aankomende lustrum van B.V.W. ‘Biologica’.

 

De OuderdagCie (ouderdagcommissie)

 1. De OuderdagCie wordt elk jaar in de maand november samengesteld en bestaat bij voorkeur uit tweedejaars biologiestudenten.
 2. De taak van de commissie is het organiseren van een ouderdag in de vijfde of zesde periode van datzelfde collegejaar.

 

De StatuutCie (Statuten- en huishoudelijk-reglementherzieningscommissie)

 1. De StatuutCie kan worden ingesteld om te kijken of de statuten en/of het HR gewijzigd moeten worden. De StatuutCie levert vervolgens een voorstel tot eventuele vernieuwing van de Statuten en/of het HR aan bij de algemene ledenvergadering.

 

De SymposiumCie (symposiumcommissie)

 1. De SymposiumCie wordt bij voldoende belangstelling, en bij voorkeur drie keer in de vijf jaar, benoemd.
 2. De taak van de commissie bestaat uit het organiseren van een symposium met een voor biologiestudenten interessant thema.


De WintergraCie (winterkampcommissie).

 1. De WintergraCie wordt benoemd mits er voldoende belangstelling is;
 2. De taak van de commissie bestaat uit het organiseren van een kamp voor alle leden gedurende de winter.

 

Hoofdstuk 5: Algemeen

 1. Het bestuur is gerechtigd tot het doen van politieke uitspraken. Het bestuur dient hierover verantwoording af te leggen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 2. Bij verschil van mening over de bepalingen in de statuten of het huishoudelijk reglement en in de gevallen waarin deze niet voorzien beslist de algemene ledenvergadering. Indien dit niet mogelijk is, of bij staking van stemmen, beslist het bestuur.
 3. Door dit huishoudelijk reglement vervalt het vorige.